ਪੀੜ ਦਿਲ

ਪੀੜ ਦਿਲ


ਪੀੜ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ ਬਣ ਕੇ ਪਾਏਗੀ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ,
‘ਮਹਿਕ’ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਰਾਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *